testpat: atomic commit
[android/external-libkmsxx.git] / utils / testpat.cpp
index 0dc7c1735a7de2ba93e4e36fe8ceb8f8984ebe28..6aa658345e6cea14855350cf33fb20e2d870842f 100644 (file)
@@ -22,7 +22,7 @@ struct PlaneInfo
        unsigned w;
        unsigned h;
 
        unsigned w;
        unsigned h;
 
-       DumbFramebuffer* fb;
+       vector<DumbFramebuffer*> fbs;
 };
 
 struct OutputInfo
 };
 
 struct OutputInfo
@@ -30,15 +30,17 @@ struct OutputInfo
        Connector* connector;
 
        Crtc* crtc;
        Connector* connector;
 
        Crtc* crtc;
+       Plane* primary_plane;
        Videomode mode;
        bool user_set_crtc;
        Videomode mode;
        bool user_set_crtc;
-       DumbFramebuffer* fb;
+       vector<DumbFramebuffer*> fbs;
 
        vector<PlaneInfo> planes;
 };
 
 static bool s_use_dmt;
 static bool s_use_cea;
 
        vector<PlaneInfo> planes;
 };
 
 static bool s_use_dmt;
 static bool s_use_cea;
+static unsigned s_num_buffers = 1;
 
 static set<Crtc*> s_used_crtcs;
 static set<Plane*> s_used_planes;
 
 static set<Crtc*> s_used_crtcs;
 static set<Plane*> s_used_planes;
@@ -243,12 +245,17 @@ static void parse_plane(Card& card, const string& plane_str, const OutputInfo& o
                pinfo.y = output.mode.vdisplay / 2 - pinfo.h / 2;
 }
 
                pinfo.y = output.mode.vdisplay / 2 - pinfo.h / 2;
 }
 
-static DumbFramebuffer* get_default_fb(Card& card, unsigned width, unsigned height)
+static vector<DumbFramebuffer*> get_default_fb(Card& card, unsigned width, unsigned height)
 {
 {
-       return new DumbFramebuffer(card, width, height, PixelFormat::XRGB8888);
+       vector<DumbFramebuffer*> v;
+
+       for (unsigned i = 0; i < s_num_buffers; ++i)
+               v.push_back(new DumbFramebuffer(card, width, height, PixelFormat::XRGB8888));
+
+       return v;
 }
 
 }
 
-static DumbFramebuffer* parse_fb(Card& card, const string& fb_str, unsigned def_w, unsigned def_h)
+static vector<DumbFramebuffer*> parse_fb(Card& card, const string& fb_str, unsigned def_w, unsigned def_h)
 {
        unsigned w = def_w;
        unsigned h = def_h;
 {
        unsigned w = def_w;
        unsigned h = def_h;
@@ -271,7 +278,12 @@ static DumbFramebuffer* parse_fb(Card& card, const string& fb_str, unsigned def_
                        format = FourCCToPixelFormat(sm[3]);
        }
 
                        format = FourCCToPixelFormat(sm[3]);
        }
 
-       return new DumbFramebuffer(card, w, h, format);
+       vector<DumbFramebuffer*> v;
+
+       for (unsigned i = 0; i < s_num_buffers; ++i)
+               v.push_back(new DumbFramebuffer(card, w, h, format));
+
+       return v;
 }
 
 static const char* usage_str =
 }
 
 static const char* usage_str =
@@ -391,7 +403,7 @@ static vector<OutputInfo> setups_to_outputs(Card& card, const vector<Arg>& outpu
                        output.crtc = pipe.crtc;
                        output.mode = output.connector->get_default_mode();
 
                        output.crtc = pipe.crtc;
                        output.mode = output.connector->get_default_mode();
 
-                       output.fb = get_default_fb(card, output.mode.hdisplay, output.mode.vdisplay);
+                       output.fbs = get_default_fb(card, output.mode.hdisplay, output.mode.vdisplay);
 
                        outputs.push_back(output);
                }
 
                        outputs.push_back(output);
                }
@@ -478,12 +490,12 @@ static vector<OutputInfo> setups_to_outputs(Card& card, const vector<Arg>& outpu
                                def_h = current_output->mode.vdisplay;
                        }
 
                                def_h = current_output->mode.vdisplay;
                        }
 
-                       auto fb = parse_fb(card, arg.arg, def_w, def_h);
+                       auto fbs = parse_fb(card, arg.arg, def_w, def_h);
 
                        if (current_plane)
 
                        if (current_plane)
-                               current_plane->fb = fb;
+                               current_plane->fbs = fbs;
                        else
                        else
-                               current_output->fb = fb;
+                               current_output->fbs = fbs;
 
                        break;
                }
 
                        break;
                }
@@ -497,12 +509,12 @@ static vector<OutputInfo> setups_to_outputs(Card& card, const vector<Arg>& outpu
                        o.user_set_crtc = true;
                }
 
                        o.user_set_crtc = true;
                }
 
-               if (!o.fb && o.user_set_crtc)
-                       o.fb = get_default_fb(card, o.mode.hdisplay, o.mode.vdisplay);
+               if (o.fbs.empty() && o.user_set_crtc)
+                       o.fbs = get_default_fb(card, o.mode.hdisplay, o.mode.vdisplay);
 
                for (PlaneInfo &p : o.planes) {
 
                for (PlaneInfo &p : o.planes) {
-                       if (!p.fb)
-                               p.fb = get_default_fb(card, p.w, p.h);
+                       if (p.fbs.empty())
+                               p.fbs = get_default_fb(card, p.w, p.h);
                }
        }
 
                }
        }
 
@@ -541,19 +553,25 @@ static void print_outputs(const vector<OutputInfo>& outputs)
 
                printf("Connector %u/@%u: %s\n", o.connector->id(), o.connector->idx(),
                       o.connector->fullname().c_str());
 
                printf("Connector %u/@%u: %s\n", o.connector->id(), o.connector->idx(),
                       o.connector->fullname().c_str());
-               printf("  Crtc %u/@%u: %ux%u-%u (%s)\n", o.crtc->id(), o.crtc->idx(),
+               printf("  Crtc %u/@%u", o.crtc->id(), o.crtc->idx());
+               if (o.primary_plane)
+                       printf(" (plane %u/@%u)", o.primary_plane->id(), o.primary_plane->idx());
+               printf(": %ux%u-%u (%s)\n",
                       o.mode.hdisplay, o.mode.vdisplay, o.mode.vrefresh,
                       videomode_to_string(o.mode).c_str());
                       o.mode.hdisplay, o.mode.vdisplay, o.mode.vrefresh,
                       videomode_to_string(o.mode).c_str());
-               if (o.fb)
-                       printf("    Fb %ux%u-%s\n", o.fb->width(), o.fb->height(),
-                              PixelFormatToFourCC(o.fb->format()).c_str());
+               if (!o.fbs.empty()) {
+                       auto fb = o.fbs[0];
+                       printf("    Fb %ux%u-%s\n", fb->width(), fb->height(),
+                              PixelFormatToFourCC(fb->format()).c_str());
+               }
 
                for (unsigned j = 0; j < o.planes.size(); ++j) {
                        const PlaneInfo& p = o.planes[j];
 
                for (unsigned j = 0; j < o.planes.size(); ++j) {
                        const PlaneInfo& p = o.planes[j];
+                       auto fb = p.fbs[0];
                        printf("  Plane %u/@%u: %u,%u-%ux%u\n", p.plane->id(), p.plane->idx(),
                               p.x, p.y, p.w, p.h);
                        printf("  Plane %u/@%u: %u,%u-%ux%u\n", p.plane->id(), p.plane->idx(),
                               p.x, p.y, p.w, p.h);
-                       printf("    Fb %ux%u-%s\n", p.fb->width(), p.fb->height(),
-                              PixelFormatToFourCC(p.fb->format()).c_str());
+                       printf("    Fb %ux%u-%s\n", fb->width(), fb->height(),
+                              PixelFormatToFourCC(fb->format()).c_str());
                }
        }
 }
                }
        }
 }
@@ -561,31 +579,34 @@ static void print_outputs(const vector<OutputInfo>& outputs)
 static void draw_test_patterns(const vector<OutputInfo>& outputs)
 {
        for (const OutputInfo& o : outputs) {
 static void draw_test_patterns(const vector<OutputInfo>& outputs)
 {
        for (const OutputInfo& o : outputs) {
-               if (o.fb)
-                       draw_test_pattern(*o.fb);
+               for (auto fb : o.fbs)
+                       draw_test_pattern(*fb);
 
                for (const PlaneInfo& p : o.planes)
 
                for (const PlaneInfo& p : o.planes)
-                       draw_test_pattern(*p.fb);
+                       for (auto fb : p.fbs)
+                               draw_test_pattern(*fb);
        }
 }
 
        }
 }
 
-static void set_crtcs_n_planes(Card& card, const vector<OutputInfo>& outputs)
+static void set_crtcs_n_planes_legacy(Card& card, const vector<OutputInfo>& outputs)
 {
        for (const OutputInfo& o : outputs) {
                auto conn = o.connector;
                auto crtc = o.crtc;
 
 {
        for (const OutputInfo& o : outputs) {
                auto conn = o.connector;
                auto crtc = o.crtc;
 
-               if (o.fb) {
-                       int r = crtc->set_mode(conn, *o.fb, o.mode);
+               if (!o.fbs.empty()) {
+                       auto fb = o.fbs[0];
+                       int r = crtc->set_mode(conn, *fb, o.mode);
                        if (r)
                                printf("crtc->set_mode() failed for crtc %u: %s\n",
                                       crtc->id(), strerror(-r));
                }
 
                for (const PlaneInfo& p : o.planes) {
                        if (r)
                                printf("crtc->set_mode() failed for crtc %u: %s\n",
                                       crtc->id(), strerror(-r));
                }
 
                for (const PlaneInfo& p : o.planes) {
-                       int r = crtc->set_plane(p.plane, *p.fb,
+                       auto fb = p.fbs[0];
+                       int r = crtc->set_plane(p.plane, *fb,
                                                p.x, p.y, p.w, p.h,
                                                p.x, p.y, p.w, p.h,
-                                               0, 0, p.fb->width(), p.fb->height());
+                                               0, 0, fb->width(), fb->height());
                        if (r)
                                printf("crtc->set_plane() failed for plane %u: %s\n",
                                       p.plane->id(), strerror(-r));
                        if (r)
                                printf("crtc->set_plane() failed for plane %u: %s\n",
                                       p.plane->id(), strerror(-r));
@@ -593,6 +614,75 @@ static void set_crtcs_n_planes(Card& card, const vector<OutputInfo>& outputs)
        }
 }
 
        }
 }
 
+static void set_crtcs_n_planes(Card& card, const vector<OutputInfo>& outputs)
+{
+       // Keep blobs here so that we keep ref to them until we have committed the req
+       vector<unique_ptr<Blob>> blobs;
+
+       AtomicReq req(card);
+
+       for (const OutputInfo& o : outputs) {
+               auto conn = o.connector;
+               auto crtc = o.crtc;
+
+               if (!o.fbs.empty()) {
+                       auto fb = o.fbs[0];
+
+                       blobs.emplace_back(o.mode.to_blob(card));
+                       Blob* mode_blob = blobs.back().get();
+
+                       req.add(conn, {
+                                       { "CRTC_ID", crtc->id() },
+                               });
+
+                       req.add(crtc, {
+                                       { "ACTIVE", 1 },
+                                       { "MODE_ID", mode_blob->id() },
+                               });
+
+                       req.add(o.primary_plane, {
+                                       { "FB_ID", fb->id() },
+                                       { "CRTC_ID", crtc->id() },
+                                       { "SRC_X", 0 << 16 },
+                                       { "SRC_Y", 0 << 16 },
+                                       { "SRC_W", fb->width() << 16 },
+                                       { "SRC_H", fb->height() << 16 },
+                                       { "CRTC_X", 0 },
+                                       { "CRTC_Y", 0 },
+                                       { "CRTC_W", fb->width() },
+                                       { "CRTC_H", fb->height() },
+                               });
+               }
+
+               for (const PlaneInfo& p : o.planes) {
+                       auto fb = p.fbs[0];
+
+                       req.add(p.plane, {
+                                       { "FB_ID", fb->id() },
+                                       { "CRTC_ID", crtc->id() },
+                                       { "SRC_X", 0 << 16 },
+                                       { "SRC_Y", 0 << 16 },
+                                       { "SRC_W", fb->width() << 16 },
+                                       { "SRC_H", fb->height() << 16 },
+                                       { "CRTC_X", p.x },
+                                       { "CRTC_Y", p.y },
+                                       { "CRTC_W", p.w },
+                                       { "CRTC_H", p.h },
+                               });
+               }
+       }
+
+       int r;
+
+       r = req.test(true);
+       if (r)
+               EXIT("Atomic test failed: %d\n", r);
+
+       r = req.commit_sync(true);
+       if (r)
+               EXIT("Atomic commit failed: %d\n", r);
+}
+
 int main(int argc, char **argv)
 {
        vector<Arg> output_args = parse_cmdline(argc, argv);
 int main(int argc, char **argv)
 {
        vector<Arg> output_args = parse_cmdline(argc, argv);
@@ -601,11 +691,23 @@ int main(int argc, char **argv)
 
        vector<OutputInfo> outputs = setups_to_outputs(card, output_args);
 
 
        vector<OutputInfo> outputs = setups_to_outputs(card, output_args);
 
+       if (card.has_atomic()) {
+               for (OutputInfo& o : outputs) {
+                       o.primary_plane = o.crtc->get_primary_plane();
+
+                       if (!o.fbs.empty() && !o.primary_plane)
+                               EXIT("Could not get primary plane for crtc '%u'", o.crtc->id());
+               }
+       }
+
        draw_test_patterns(outputs);
 
        print_outputs(outputs);
 
        draw_test_patterns(outputs);
 
        print_outputs(outputs);
 
-       set_crtcs_n_planes(card, outputs);
+       if (card.has_atomic())
+               set_crtcs_n_planes(card, outputs);
+       else
+               set_crtcs_n_planes_legacy(card, outputs);
 
        printf("press enter to exit\n");
 
 
        printf("press enter to exit\n");