Add IMappedFramebuffer and remove MappedBuffer
[android/external-libkmsxx.git] / libkmstest / test.h
2015-11-13 Tomi Valkeinenlibkmstest: add EXIT()
2015-11-13 Tomi Valkeinenlibkmstest: add FAIL()
2015-10-06 Tomi Valkeinentest: FAIL_IF & ASSERT cleanup
2015-10-03 Tomi Valkeinenlibkmstest: cleanup headers
2015-10-03 Tomi Valkeinenlibkmstest: move color bar code to libkmstest
2015-10-03 Tomi Valkeinenlibkmstest: add FAIL_IF()
2015-10-01 Tomi Valkeinenmove test.h to libkmstest