Added release notes in docs folder.
[dense-linear-algebra-libraries/linalg.git] / debian /
2015-05-01 Devangi ParikhUpdated changelog 0.8.0.1
2015-04-29 Jianzhong XuRemoved dependency on libatlas-base-dev.
2015-04-24 Jianzhong Xuupdated for 0.7.0.0 0.7.0.0
2015-04-01 Jianzhong XuCorrected syntax error in debian/control.
2015-03-31 Jianzhong XuAdded dependencies on libatlas-base-dev
2015-03-31 Jianzhong XuCorrected changelog
2015-03-31 Jianzhong XuChanged OCL include path.
2015-03-31 Jianzhong XuUpdated debian/changelog. 0.5.1.0
2015-03-26 Jianzhong XuAdded readme.txt.
2015-03-25 Jianzhong XuChanged debian/changelog and control. 0.4.0.0
2015-03-25 Jianzhong XuChecked in tuning code. Cleaned up tar file list.
2015-03-24 Jianzhong Xuchanged version to 0.3.0.0 0.3.0.0
2015-03-23 Jianzhong Xuclean up build scripts 0.2.0.0
2015-03-13 Jianzhong XuChanged version number to 0.1.0.0 in changelog. 0.1.0.0
2015-03-13 Jianzhong XuAdded eigen decomposition example.
2015-02-24 Jianzhong XuEnabled Launchpad build.
2015-02-06 JianzhongXuInitial commit of LINALG build scripts.