Reduced matrix sizes in examples.
[dense-linear-algebra-libraries/linalg.git] / make.inc
2015-03-31 Jianzhong XuCorrected changelog
2015-02-24 Jianzhong XuEnabled Launchpad build.
2015-02-13 Jianzhong XuPrint out compiler commands.
2015-02-13 Jianzhong XuAdded TI_OCL_INSTALL_DIR to make.inc.
2015-02-06 JianzhongXuInitial commit of LINALG build scripts.