dense-linear-algebra-libraries/linalg.git
6 years agoPrint out compiler commands.
Jianzhong Xu [Fri, 13 Feb 2015 20:28:23 +0000 (15:28 -0500)]
Print out compiler commands.

6 years agoAdded TI_OCL_INSTALL_DIR to make.inc.
Jianzhong Xu [Fri, 13 Feb 2015 20:26:18 +0000 (15:26 -0500)]
Added TI_OCL_INSTALL_DIR to make.inc.

6 years agoMerge branch 'master' of gitorious.design.ti.com:linearalgebra/linalg
Jianzhong Xu [Fri, 13 Feb 2015 17:55:30 +0000 (12:55 -0500)]
Merge branch 'master' of gitorious.design.ti.com:linearalgebra/linalg

6 years agoAdded linalg examples.
Jianzhong Xu [Fri, 13 Feb 2015 17:52:40 +0000 (12:52 -0500)]
Added linalg examples.

6 years agoFixed Debian packaging bug.
JianzhongXu [Wed, 11 Feb 2015 18:01:20 +0000 (13:01 -0500)]
Fixed Debian packaging bug.

6 years agoFixed bug in Makefile.
JianzhongXu [Tue, 10 Feb 2015 21:59:01 +0000 (16:59 -0500)]
Fixed bug in Makefile.

6 years agoChanged version number to 0.0.1.0.
Jianzhong Xu [Mon, 9 Feb 2015 21:53:34 +0000 (16:53 -0500)]
Changed version number to 0.0.1.0.

6 years agoAdded Debian install and IPK generation.
JianzhongXu [Mon, 9 Feb 2015 21:45:17 +0000 (16:45 -0500)]
Added Debian install and IPK generation.

6 years agoInitial commit of LINALG build scripts.
JianzhongXu [Fri, 6 Feb 2015 15:29:35 +0000 (10:29 -0500)]
Initial commit of LINALG build scripts.