dense-linear-algebra-libraries/linalg.git
7 years agoModified readme.txt
JianzhongXu [Fri, 24 Apr 2015 17:23:59 +0000 (13:23 -0400)]
Modified readme.txt

7 years agoAdded software manifest. Moved readme.txt to docs folder. 0.6.0.1
Jianzhong Xu [Thu, 23 Apr 2015 19:31:41 +0000 (15:31 -0400)]
Added software manifest. Moved readme.txt to docs folder.

7 years agoAdded more examples. Tuning and example code clean up.
Jianzhong Xu [Thu, 23 Apr 2015 19:27:02 +0000 (15:27 -0400)]
Added more examples. Tuning and example code clean up.

7 years agoCleaned up examples.
Jianzhong Xu [Wed, 22 Apr 2015 13:06:36 +0000 (09:06 -0400)]
Cleaned up examples.

7 years agoAdded tuning for xSYRK, xTRMM, and xTRSM.
Jianzhong Xu [Fri, 17 Apr 2015 15:38:55 +0000 (11:38 -0400)]
Added tuning for xSYRK, xTRMM, and xTRSM.

7 years agoChanged example matrix sizes back to 1000. 0.6.0.0
Jianzhong Xu [Wed, 1 Apr 2015 16:01:23 +0000 (12:01 -0400)]
Changed example matrix sizes back to 1000.

7 years agoCorrected syntax error in debian/control.
Jianzhong Xu [Wed, 1 Apr 2015 13:11:36 +0000 (09:11 -0400)]
Corrected syntax error in debian/control.

7 years agoReduced matrix sizes in examples.
Jianzhong Xu [Tue, 31 Mar 2015 20:13:22 +0000 (16:13 -0400)]
Reduced matrix sizes in examples.

7 years agoAdded dependencies on libatlas-base-dev
Jianzhong Xu [Tue, 31 Mar 2015 19:37:01 +0000 (15:37 -0400)]
Added dependencies on libatlas-base-dev

7 years agoCorrected changelog
Jianzhong Xu [Tue, 31 Mar 2015 17:02:13 +0000 (13:02 -0400)]
Corrected changelog

7 years agoChanged OCL include path.
Jianzhong Xu [Tue, 31 Mar 2015 16:37:30 +0000 (12:37 -0400)]
Changed OCL include path.

7 years agoUpdated debian/changelog. 0.5.1.0
Jianzhong Xu [Tue, 31 Mar 2015 14:16:22 +0000 (10:16 -0400)]
Updated debian/changelog.

7 years agoClean up examples eig and ludinv. 0.5.0.0
Jianzhong Xu [Fri, 27 Mar 2015 19:41:46 +0000 (15:41 -0400)]
Clean up examples eig and ludinv.

7 years agoRevert to previous version.
Jianzhong Xu [Fri, 27 Mar 2015 18:22:13 +0000 (14:22 -0400)]
Revert to previous version.

7 years agoClean up examples code.
Jianzhong Xu [Fri, 27 Mar 2015 18:12:42 +0000 (14:12 -0400)]
Clean up examples code.

7 years agoRemove installation of cblas.h.
Jianzhong Xu [Fri, 27 Mar 2015 16:18:45 +0000 (12:18 -0400)]
Remove installation of cblas.h.

7 years agoDon't install cblas.h if it already exists.
Jianzhong Xu [Fri, 27 Mar 2015 15:30:23 +0000 (11:30 -0400)]
Don't install cblas.h if it already exists.

7 years agoAdd readme to tar file list.
Jianzhong Xu [Thu, 26 Mar 2015 22:38:50 +0000 (18:38 -0400)]
Add readme to tar file list.

7 years agoAdded readme.txt.
Jianzhong Xu [Thu, 26 Mar 2015 21:05:38 +0000 (17:05 -0400)]
Added readme.txt.

7 years agoAdded tuning examples.
Jianzhong Xu [Thu, 26 Mar 2015 20:18:42 +0000 (16:18 -0400)]
Added tuning examples.

7 years agoChanged debian/changelog and control. 0.4.0.0
Jianzhong Xu [Wed, 25 Mar 2015 21:58:16 +0000 (17:58 -0400)]
Changed debian/changelog and control.

7 years agoChecked in tuning code. Cleaned up tar file list.
Jianzhong Xu [Wed, 25 Mar 2015 20:28:35 +0000 (16:28 -0400)]
Checked in tuning code. Cleaned up tar file list.

7 years agochanged version to 0.3.0.0 0.3.0.0
Jianzhong Xu [Tue, 24 Mar 2015 18:34:03 +0000 (14:34 -0400)]
changed version to 0.3.0.0

7 years agoclean up build scripts 0.2.0.0
Jianzhong Xu [Mon, 23 Mar 2015 18:10:22 +0000 (14:10 -0400)]
clean up build scripts

7 years agoChanged version number to 0.1.0.0 in changelog. 0.1.0.0
Jianzhong Xu [Fri, 13 Mar 2015 21:16:52 +0000 (17:16 -0400)]
Changed version number to 0.1.0.0 in changelog.

7 years agoAdded eigen decomposition example.
Jianzhong Xu [Fri, 13 Mar 2015 20:19:33 +0000 (16:19 -0400)]
Added eigen decomposition example.

7 years agoAdded LUD matrix inversion example.
Jianzhong Xu [Thu, 12 Mar 2015 20:27:24 +0000 (16:27 -0400)]
Added LUD matrix inversion example.

7 years agoTest matmpy on ARM and DSP. (hard coded to test on ARM for now, due to 0.0.2.0
Jianzhong Xu [Mon, 2 Mar 2015 19:42:37 +0000 (14:42 -0500)]
Test matmpy on ARM and DSP. (hard coded to test on ARM for now, due to
openCL error with HPC drop 8.)

7 years agoUpdated matmpy example.
Jianzhong Xu [Mon, 2 Mar 2015 14:49:41 +0000 (09:49 -0500)]
Updated matmpy example.

7 years agoEnabled Launchpad build.
Jianzhong Xu [Tue, 24 Feb 2015 22:24:51 +0000 (17:24 -0500)]
Enabled Launchpad build.

7 years agoRemoved export TI_OCL_INSTALL_DIR since it will be set by 0.0.1.0
Jianzhong Xu [Fri, 13 Feb 2015 21:21:32 +0000 (16:21 -0500)]
Removed export TI_OCL_INSTALL_DIR since it will be set by
setup_hpc_env.sh.

7 years agoCorrected a problem in copying examples.
Jianzhong Xu [Fri, 13 Feb 2015 20:36:44 +0000 (15:36 -0500)]
Corrected a problem in copying examples.

7 years agoPrint out compiler commands.
Jianzhong Xu [Fri, 13 Feb 2015 20:28:23 +0000 (15:28 -0500)]
Print out compiler commands.

7 years agoAdded TI_OCL_INSTALL_DIR to make.inc.
Jianzhong Xu [Fri, 13 Feb 2015 20:26:18 +0000 (15:26 -0500)]
Added TI_OCL_INSTALL_DIR to make.inc.

7 years agoMerge branch 'master' of gitorious.design.ti.com:linearalgebra/linalg
Jianzhong Xu [Fri, 13 Feb 2015 17:55:30 +0000 (12:55 -0500)]
Merge branch 'master' of gitorious.design.ti.com:linearalgebra/linalg

7 years agoAdded linalg examples.
Jianzhong Xu [Fri, 13 Feb 2015 17:52:40 +0000 (12:52 -0500)]
Added linalg examples.

7 years agoFixed Debian packaging bug.
JianzhongXu [Wed, 11 Feb 2015 18:01:20 +0000 (13:01 -0500)]
Fixed Debian packaging bug.

7 years agoFixed bug in Makefile.
JianzhongXu [Tue, 10 Feb 2015 21:59:01 +0000 (16:59 -0500)]
Fixed bug in Makefile.

7 years agoChanged version number to 0.0.1.0.
Jianzhong Xu [Mon, 9 Feb 2015 21:53:34 +0000 (16:53 -0500)]
Changed version number to 0.0.1.0.

7 years agoAdded Debian install and IPK generation.
JianzhongXu [Mon, 9 Feb 2015 21:45:17 +0000 (16:45 -0500)]
Added Debian install and IPK generation.

7 years agoInitial commit of LINALG build scripts.
JianzhongXu [Fri, 6 Feb 2015 15:29:35 +0000 (10:29 -0500)]
Initial commit of LINALG build scripts.