]> Gitweb @ Texas Instruments - Open Source Git Repositories - git.TI.com/gitweb - dense-linear-algebra-libraries/linalg.git/shortlog
dense-linear-algebra-libraries/linalg.git
2015-02-13 Jianzhong XuMerge branch 'master' of gitorious.design.ti.com:linear...
2015-02-13 Jianzhong XuAdded linalg examples.
2015-02-11 JianzhongXuFixed Debian packaging bug.
2015-02-10 JianzhongXuFixed bug in Makefile.
2015-02-09 Jianzhong XuChanged version number to 0.0.1.0.
2015-02-09 JianzhongXuAdded Debian install and IPK generation.
2015-02-06 JianzhongXuInitial commit of LINALG build scripts.