dense-linear-algebra-libraries/linalg.git
2015-04-24 Jianzhong XuMerge branch 'master' of gitorious.design.ti.com:linear...
2015-04-24 JianzhongXuModified readme.txt
2015-04-24 Jianzhong XuAdded docs folder to and removed readme.txt from tar...
2015-04-23 Jianzhong XuAdded software manifest. Moved readme.txt to docs folder. 0.6.0.1
2015-04-23 Jianzhong XuAdded more examples. Tuning and example code clean up.
2015-04-22 Jianzhong XuCleaned up examples.
2015-04-17 Jianzhong XuAdded tuning for xSYRK, xTRMM, and xTRSM.
2015-04-01 Jianzhong XuChanged example matrix sizes back to 1000. 0.6.0.0
2015-04-01 Jianzhong XuCorrected syntax error in debian/control.
2015-03-31 Jianzhong XuReduced matrix sizes in examples.
2015-03-31 Jianzhong XuAdded dependencies on libatlas-base-dev
2015-03-31 Jianzhong XuCorrected changelog
2015-03-31 Jianzhong XuChanged OCL include path.
2015-03-31 Jianzhong XuUpdated debian/changelog. 0.5.1.0
2015-03-27 Jianzhong XuClean up examples eig and ludinv. 0.5.0.0
2015-03-27 Jianzhong XuRevert to previous version.
2015-03-27 Jianzhong XuClean up examples code.
2015-03-27 Jianzhong XuRemove installation of cblas.h.
2015-03-27 Jianzhong XuDon't install cblas.h if it already exists.
2015-03-26 Jianzhong XuAdd readme to tar file list.
2015-03-26 Jianzhong XuAdded readme.txt.
2015-03-26 Jianzhong XuAdded tuning examples.
2015-03-25 Jianzhong XuChanged debian/changelog and control. 0.4.0.0
2015-03-25 Jianzhong XuChecked in tuning code. Cleaned up tar file list.
2015-03-24 Jianzhong Xuchanged version to 0.3.0.0 0.3.0.0
2015-03-23 Jianzhong Xuclean up build scripts 0.2.0.0
2015-03-13 Jianzhong XuChanged version number to 0.1.0.0 in changelog. 0.1.0.0
2015-03-13 Jianzhong XuAdded eigen decomposition example.
2015-03-12 Jianzhong XuAdded LUD matrix inversion example.
2015-03-02 Jianzhong XuTest matmpy on ARM and DSP. (hard coded to test on... 0.0.2.0
2015-03-02 Jianzhong XuUpdated matmpy example.
2015-02-24 Jianzhong XuEnabled Launchpad build.
2015-02-13 Jianzhong XuRemoved export TI_OCL_INSTALL_DIR since it will be... 0.0.1.0
2015-02-13 Jianzhong XuCorrected a problem in copying examples.
2015-02-13 Jianzhong XuPrint out compiler commands.
2015-02-13 Jianzhong XuAdded TI_OCL_INSTALL_DIR to make.inc.
2015-02-13 Jianzhong XuMerge branch 'master' of gitorious.design.ti.com:linear...
2015-02-13 Jianzhong XuAdded linalg examples.
2015-02-11 JianzhongXuFixed Debian packaging bug.
2015-02-10 JianzhongXuFixed bug in Makefile.
2015-02-09 Jianzhong XuChanged version number to 0.0.1.0.
2015-02-09 JianzhongXuAdded Debian install and IPK generation.
2015-02-06 JianzhongXuInitial commit of LINALG build scripts.