ep-processor-libraries/dsplib.git
3 years agoUpdated release notes.
Jianzhong Xu [Tue, 31 Jul 2018 17:51:40 +0000 (13:51 -0400)]
Updated release notes.

3 years agoAdded missing setenv.bat needed for CCS project generation.
Jianzhong Xu [Tue, 31 Jul 2018 15:42:05 +0000 (11:42 -0400)]
Added missing setenv.bat needed for CCS project generation.

3 years agoDSPLIB: optimized signal processing functions for TI DSPs
Jianzhong Xu [Tue, 31 Jul 2018 14:34:27 +0000 (10:34 -0400)]
DSPLIB: optimized signal processing functions for TI DSPs