PCT XML: DRA72x: Migrate to v3.0.7
[glsdk/iodelay-config.git] / XMLFiles / DRA72x / model_DRA72x_SR1.0_v1.0.7.xml
2016-04-15 Nikhil DevshatwarPCT XML: DRA72x: Migrate to v3.0.7