cadf6d8e13a81d41568b60a6ccd2cc32935b3620
[glsdk/meta-ti-glsdk.git] / omapfbplay-xv_git.bb
1 require omapfbplay.inc
3 OMAPFBPLAYOPTS = "V4L2=y NETSYNC=y XV=y"