0d3956f152ed8a472e5f22a7893766bcfb27ad2d
[glsdk/meta-ti-glsdk.git] / omapfbplay_git.bb
1 require omapfbplay.inc
3 OMAPFBPLAYOPTS = "V4L2=y OMAPFB=y NETSYNC=y"