linux-omap-psp 2.6.32: switch to git protocol
[glsdk/meta-ti-glsdk.git] / conf / layer.conf
2011-01-02 Koen KooiBSP: rename beagleboard to TI