linux-omap 2.6.37: sync with OE
[glsdk/meta-ti-glsdk.git] / conf / layer.conf
2011-01-02 Koen KooiBSP: rename beagleboard to TI