Added Test Wake-Up
[i3-mote/i3-mote.git] / Doc /
2016-12-12 Borja MartinezFinal Docs RevB
2016-12-12 Borja MartinezBOM Antenna Matching
2016-12-12 Borja MartinezLayout Files
2016-12-12 Borja MartinezUpdated Schematic with Antenna Matching
2016-11-21 Borja MartinezAdded I3Mote Tiny Rev.B Schematic
2016-09-20 Borja MartinezAdded BOM Eng.Version
2016-09-17 Borja MartinezAdded Documentation
2016-08-02 loveasitisRev B engineering schematics
2016-08-02 Jianwei Zhou1st testing commit.