Added function hook for the MessageQ_put method
[ipc/ipcdev.git] / packages / ti / sdo / ipc / MessageQ.xdc
index 4b420a2788b6e447ca928bac51dc633190c64320..6b597bc69814a6a70d691dc0d5b6f2f98a28899a 100644 (file)
@@ -345,6 +345,15 @@ module MessageQ
      */
     typedef Void (*FreeHookFxn)(Bits16, Bits16);
 
+    /*!
+     *  ======== PutHookFxn ========
+     *  Function prototype for the MessageQ_put callback
+     *
+     *  @param(Bits32)  queueId of the destination message queue
+     *  @param(Ptr)     pointer to a message header structure
+     */
+    typedef Void (*PutHookFxn)(Bits32, Ptr);
+
     /*! MessageQ ID */
     typedef UInt32 QueueId;
 
@@ -549,6 +558,12 @@ module MessageQ
      */
     config FreeHookFxn freeHookFxn = null;
 
+    /*!
+     *  ======== putHookFxn ========
+     *  Put function hook
+     */
+    config PutHookFxn putHookFxn = null;
+
     /*!
      *  ======== registerHeapMeta ========
      *  Statically register a heap with MessageQ
@@ -775,6 +790,7 @@ internal:
         UInt16               numHeaps;
         NameServer.Handle    nameServer;
         FreeHookFxn          freeHookFxn;
+        PutHookFxn           putHookFxn;
         Bool                 canFreeQueues;
         UInt16               seqNum;
         RegisteredTransport  regTrans[8];