more cpplint
[jacinto-ai/caffe-jacinto.git] / .gitignore
2013-09-24 Yangqing Jiaproto update
2013-09-19 Yangqing Jiaim2col
2013-09-19 Yangqing Jiachanged the test structure
2013-09-16 Yangqing Jiaexclude precompiled protobuffer
2013-09-13 Yangqing Jiaorganization
2013-09-13 Yangqing Jiarun test when make test.
2013-09-13 Yangqing Jiaa bunch of updates. to be checked on durian. does not...
2013-09-12 Yangqing JiaInitial commit