more restrictions.
[jacinto-ai/caffe-jacinto.git] / README.md
2013-09-22 Yangqing JiaUpdate README.md
2013-09-16 Yangqing Jiaworking update
2013-09-12 Yangqing JiaInitial commit