euclidean layer update
[jacinto-ai/caffe-jacinto.git] / src / caffe / layer_factory.hpp
2013-09-30 Yangqing Jiaeuclidean layer update
2013-09-26 Yangqing Jiaa lot of modifications - disallow copy constructors...
2013-09-25 Yangqing JiaMerge branch 'master' of github.com:Yangqing/caffe
2013-09-25 Yangqing Jiasoftmax layer, test to be written
2013-09-24 Yangqing Jiarenaming
2013-09-23 Yangqing Jiapylint and code cleaning
2013-09-23 Yangqing Jiacopyright message
2013-09-23 Yangqing Jiathe previous submit did not include the layer factory...