a bunch of updates.
[jacinto-ai/caffe-jacinto.git] / src / caffe / net.hpp
2013-09-29 Yangqing Jiaa bunch of updates.
2013-09-27 Yangqing Jiaupdated a bunch of things, ready to test if it breaks...
2013-09-27 Yangqing Jiastarted writing solver
2013-09-27 Yangqing Jiamore restrictions.
2013-09-27 Yangqing Jianet
2013-09-26 Yangqing Jiaa lot of modifications - disallow copy constructors...
2013-09-25 Yangqing JiaMerge branch 'master' of github.com:Yangqing/caffe
2013-09-25 Yangqing Jiasoftmax layer, test to be written
2013-09-25 Yangqing Jiadata layer modification, and net header