a bunch of updates.
[jacinto-ai/caffe-jacinto.git] / src / caffe / test / test_net_proto.cpp
2013-09-29 Yangqing Jiaa bunch of updates.
2013-09-28 Yangqing Jiatest loading from text file
2013-09-27 Yangqing Jiaxavier filler
2013-09-27 Yangqing Jiasoftmax bug fix and net testing
2013-09-27 Yangqing Jianet
2013-09-26 Yangqing Jiaa lot of modifications - disallow copy constructors...