Modified EMAC boot example readme
[keystone-rtos/mcsdk-tools.git] / bin2ccs / bin2ccs.c
2011-03-17 Hao ZhangAdded bin2ccs