wilink8-wlan/wl18xx_fw.git
2011-12-11 Lior Cohenwl18xx-fw: add 1271 NVS file
2011-12-11 Lior Cohenwl18xx-fw: add fw ver 70
2011-12-11 Lior Cohenwl18xx-fw: add fw ver 69
2011-12-11 Lior Cohenwl18xx-fw: add fw ver 68
2011-12-04 Lior Cohenwl18xx: update fw 67
2011-12-01 Lior Cohenwl18xx: update fw 8.1.0.50.66 (phy 8.1.0.6.103)
2011-11-30 Lior Cohenwl18xx: update fw 66
2011-11-07 Orit Brayerwl18xx-fw: add fw ver 57 of R4.10
2011-10-09 Orit Brayerwl18xx-fw: add fw ver 55 of R4.10
2011-09-14 Lior Cohenwl18xx-fw: add fw ver 52 of R4.10